จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน พื้นที่ จ.สตูล
  • 28 พ.ค. 2566
  • 203

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 436 และกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่งท้องที่ตำบลคลองขุด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรตลอดจนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน และร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์ จากความร่วมมือของจิตอาสาทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดสตูลต่อไป โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 2,100 ต้น เนื้อที่ 3-1-90 ไร่ ณ บริเวณชุมชนบ้านท่านายเนาว์ ม.4 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล  และมีการทำ EM Ball จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ โยนลงแหล่งน้ำเพื่อการขจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง