ติดตามโครงการซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
  • 30 พ.ค. 2566
  • 179

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งชุมชนบ้านชะแล้ เพื่อร่วมกิจกรรมและตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการทำซั้งบ้านปลา ของกลุ่มชะแล้รักษ์ชายฝั่ง หมู่ที่ 4 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งเป็นโครงการงบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ประจำปี 2566 โดยชุมชนร่วมกันวางซั้งกอบริเวณบ้านปลา จำนวน 6 กอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และสร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง