วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน สำรวจแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น บริเวณหาดประพาส จ. ระนอง พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำ ผลการสำรวจพบแมงกะพรุนกล่อง (แมงกะพรุนพิษ) _Chiropsoides buitendijki_ จำนวน 16 ตัว และ แมงกะพรุนนก _Lychnorhiza malayensis_ จำนวน 1 ตัว ทั้งนี้สภาพอากาศมีแดดอ่อน คลื่นลมแรง มีค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้น ดังนี้ ความเค็ม 30 ppt อุณหภูมิน้ำ 28.9 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในช่วง 6.5-7.1 mg/l และความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วง 7.9-8.4

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง