สำรวจข้อมูลการถือครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าชายเลน จ.ชลบุรี
  • 31 พ.ค. 2566
  • 200

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการถือครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าชายเลน งานตรวจสอบแปลงที่ดิน เพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริหารด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ในท้องที่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ รวมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน และราษฎรเจ้าของที่ดิน เพื่อสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง