สำรวจข้อมูลการถือครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าชายเลน จ.ฉะเชิงเทรา
  • 1 มิ.ย. 2566
  • 1,003

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการถือครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าชายเลน งานตรวจสอบแปลงที่ดิน เพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริหารด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ในท้องที่ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้ร่วมกับผู้นำชุมชน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ รวมทั้งพบปะพูดคุยกับราษฎรเจ้าของที่ดิน เพื่อสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง