ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ดำเนินโครงการ T-VER มาตรฐานขั้นสูง เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.กระบี่
  • 1 มิ.ย. 2566
  • 1,034

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566  กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขาล้อม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเขาลอม และหมู่ที่2 บ้านบากัน กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์  และผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ดำเนินโครงการ T-VER มาตรฐานขั้นสูง เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด และตามขั้นตอนการพัฒนาโครงการ Premium T-VER ต้องดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินโครงการ จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ดำเนินโครงการ  ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่  16 (อ่าวลึก) จ.กระบี่ ผู้เข้าร่วมประชุม 35 คน โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีความเห็นชอบและเห็นด้วยกับการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตในครั้งนี้  

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง