ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
  • 1 มิ.ย. 2566
  • 1,062

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๙ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่กลุ่มชมรมประมงพื้นบ้าน ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะทะเล ธนาคารปูม้าไข่นอกกระดอง และวิถีชีวิตประมงชายฝั่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยกลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนเชาว์ปัญญา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง