ร่วมวางซั้งบ้านปลาและเก็บขยะทะเล จ.นครศรีธรรมราช
  • 2 มิ.ย. 2566
  • 433

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อปฏิบัติงานตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ วางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด ปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว เก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 115 กก. ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูม้าปากน้ำบ้านแพรกเมือง หมู่ 1 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักศึกษา นักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร และโรงเรียนบ้านหน้าศาล รวมทั้งสิ้น จำนวน 150 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง