ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ T-VER มาตรฐานขั้นสูง เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พื้นที่ จ. ภูเก็ต
  • 2 มิ.ย. 2566
  • 367

วันที่ 1 มิถุนายน 2566  กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ดำเนินโครงการ T-VER มาตรฐานขั้นสูง เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด และตามขั้นตอนการพัฒนาโครงการ Premium T-VER ต้องดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินโครงการ จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นขึ้นในพื้นที่ดำเนินโครงการ  จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์บ้านผักฉีด ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และศาลเจ้าสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ. ภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมปะชุม จำนวน 70 คน  โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีความเห็นชอบและเห็นด้วยกับการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตในครั้งนี้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง