วางซั้งบ้านปลา พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 3 มิ.ย. 2566
  • 240

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งชุมชนบ้านหนองมนต์ เพื่อร่วมกิจกรรมและตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการทำซั้งปลา ของกลุ่มธนาคารปูบ้านหนองมนต์ หมู่ที่ 6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโครงการงบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ประจำปี 2566 โดยชุมชนร่วมกันจัดทำแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ และวางซั้งบ้านปลา จำนวน 60 ซั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และสร้างความมั่นคงทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง