ร่วมกิจกรรมโครงการ สานใจไทย สู้ใจใต้ (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน) จ.สตูล
  • 5 มิ.ย. 2566
  • 291

วันที่ 4 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเยาวชนโครงการ สานใจไทย สู้ใจใต้ (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่มัสยิดและโรงเรียนตาดีกาสร้างห้องน้ำสาธารณะและกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ โดยปล่อยกุ้งแชบ๋วย จำนวน 15,000 ตัว บริเวณป่าชายเลนโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชนบ้านท่าหิน ท้องที่หมู่ที่ 6 บ้านท่าหิน  ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล ในการนี้ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 (เจ๊ะบิลัง สตูล) ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการ เยาวชน ประชาชนและกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่งตำบลควนขัน จำนวน 150 คน โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง