ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จ.สมุทรปราการ
  • 3 มิ.ย. 2566
  • 337

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่2(ชลบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (สถานตากอากาศบางปู) ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงาน รวมทั้งตัวแทนภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมประมาณ 500 คน ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ภายในกิจกรรมได้มีการสาธิตการปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน การแจกกล้าไม้ และปลูกป่าชายเลน (ต้นโกงกางใบเล็ก) จำนวน 500 กล้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง