จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ จ.สมุทรสาคร
  • 8 มิ.ย. 2566
  • 379

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ คลองสุนัขหอน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และมีการคัดแยกตามหลัก ICC ได้ทั้งสิ้น จำนวน 154 กิโลกรัม และดำเนินคัดแยกขยะ ตามหลักการอย่างถูกวิธี เพื่อนำขยะที่ได้ไปกำจัดตามหลักวิชาการ อย่างถูกต้องต่อไป ขยะที่พบมาก ได้แก่ ขยะอินทรีย์ กล่องโฟม ขวดน้ำดื่ม (พลาสติก) ถุงพลาสติกอื่นๆ กระป๋องเครื่องดื่ม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง