ร่วมวางซั้งบ้านปลาและเก็บขยะทะเล พื้นที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
  • 8 มิ.ย. 2566
  • 381

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งชุมชนบ้านดอนแย้ หมู่ที่ 1 ต.กระดังงา อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อร่วมกิจกรรมและตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการวางแนวเขตอนุรักษ์ วางซั้งบ้านปลา ของกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งบ้านดอนแย้ โดยชุมชนร่วมกันวางซั้งบ้านปลาในแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100 ซั้ง ซึ่งเป็นโครงการงบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ประจำปี 2566 โดยคณะเจ้าหน้าที่พร้อมชุมชนชายฝั่งกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งบ้านดอนแย้ เจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประเจียก ร่วมกันปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน ๕ ล้านตัว และเก็บขยะบริเวณชายหาด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 55 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และสร้างความมั่นคงทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง