จัดกิจกรรมฝึกอบรม การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น จ.ภูเก็ต
  • 8 มิ.ย. 2566
  • 97

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 6–7 มิถุนายน 2566 ในพื้นที่หาดปากบาง ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 53 คน เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ครูอาจารย์ และนักเรียน มีความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรภายในชุมชนในการนำมาช่วยในการตัดสินใจวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งองค์ความรู้ที่ได้สามารถเผยแพร่ให้ชุมชนและเยาวชนได้รับทราบถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง