สำรวจสถานภาพหญ้าทะเล จ.ระยอง
  • 10 มิ.ย. 2566
  • 681

วันที่ 6–9 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทั่งตะวันออก ทำการสำรวจประเมินสถานภาพหญ้าทะเลและเก็บตัวอย่างตะกอนดิน บริเวณอ่าวเพ จ.ระยอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ สำรวจประเมินสถานภาพหญ้าทะเล โดยวิธี Line transect ในพื้นที่มีศักยภาพเป็นแหล่งหญ้าทะเล 738.01 ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมด จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) สถานภาพหญ้าทะเลโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ดี (การปกคลุมร้อยละ 75) โดยพบว่าหญ้าทะเลบางส่วนโผล่พ้นน้ำในเวลากลางวัน จึงทำให้ใบไหม้และขาดไป  ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายปนเลนปนเปลือกหอย คุณภาพน้ำทะเลทั่วไป ความลึก 0.10  เมตร ความเค็ม 30.0 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลายน้ำ 7.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรด-ด่าง 7.98 อุณหภูมิ 30.2 องศาเซลเซียส และเก็บตัวอย่างตะกอนดิน บริเวณอ่าวเพ เพื่อหาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนและเก็บข้อมูลอัตราการตกตะกอนในแหล่งหญ้าทะเล  โดยตัวอย่างทั้งหมดจะนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง