ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จ.สมุทรสาคร
  • 21 มิ.ย. 2566
  • 107

 วันที่ 20 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ จ.สมุทรสาคร ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ครั้งที่ 7/2566 จำนวน 11 จุด  ผลการตรวจสอบพบว่าอยู่ในเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 จุด ในท้องที่ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง