ร่วมกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
  • 21 มิ.ย. 2566
  • 77

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งชุมชนบ้านชายหิน เพื่อร่วมกิจกรรมและตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการการวางซั้งบ้านปลา ของกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านชายหิน หมู่ที่ 1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งเป็นโครงการงบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ประจำปี 2566 โดยชุมชนร่วมกันวางซั้งบ้านปลา จำนวน 10 กอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และสร้างความมั่นคงทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง