จัดกิจกรรมโครงการจัดทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกไม้ป่าชายเลน จ.สตูล
  • 13 มิ.ย. 2566
  • 148

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการจัดทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกไม้ป่าชายเลน ของกลุ่มแม่บ้านตันหยงพัฒนา ซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนชายฝั่งที่จดทะเบียนกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง จากสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนกับทรัพยากรป่าชายเลน  เป็นการสร้างมูลค่าจากป่าชายเลนและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม โดยให้นำเอาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง กลุ่มและชุมชน และจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน อบรมระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) บ้านตันหยงโป หมู่ที่ 1 ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล มีนายอดุลย์ มะสมัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง