ตรวจสอบกรณีมีการใช้รถแบคโฮไถปรับพื้นที่ป่าชายเลน จ.ชุมพร
  • 30 ก.ค. 2566
  • 128

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับปลัดอำเภอละแม เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรละแม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีการใช้รถแบคโฮไถปรับพื้นที่ป่าชายเลน หมู่ที่ 3 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร ผลการตรวจสอบปรากฏดังนี้ พบการใช้รถแบคโฮไถปรับพื้นที่  พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนชนิดต่างๆ เช่นโกงกางใบเล็ก แสม โปรง ตาตุ่ม ถูกโค่นล้ม  พบคนงานกำลังปักรั้วลวดหนามรอบพื้นที่ ต่อมานายทัพพ์วริศ ศิริวัฒนสกุลกิจ ได้มาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ และแจ้งว่าที่ดินแปลงนี้ตนเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ดูแล ตามเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก. เลขที่ 2655 เล่ม 27 ข. เลขที่ดิน 93 ออกเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2533 เนื้อที่ 21-0-31 ไร่ โดยมีผู้ครอบครองจำนวน 3 คน ต่อมาได้มีการแบ่งแยกออกโฉนด 7 ฉบับ เหลือเนื้อที่ น.ส. 3 ก ฉบับนี้ 4-0-35.6 ไร่ นายทัพพ์วริศ ศิริวัฒนสกุลกิจ ได้นำเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพื้นที่รอบแปลง ซึ่งช่างรังวัดจากสนง.ที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวนได้มารังวัดและปักหลักหมุดไว้ จับค่าพิกัดได้เนื้อที่ 3.83 ไร่ ปรากฏว่าอยู่นอกแนวเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และ 22 สิงหาคม 2543 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวบางส่วนมีระบบนิเวศน์เป็นป่าชายเลนจึงเป็นพื้นที่ป่าชายเลนโดยสภาพ คณะเจ้าหน้าที่มีความเห็นร่วมกันว่าเห็นควรมอบหมายให้นายถนัดกิจ จันทร์กลั่น ปลัดอำเภอละแม เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน ส่งช่างรังวัดผู้ดำเนินการรังวัดที่ดินแปลงนี้มาชี้แนวเขตให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป และเห็นควรมอบหมายให้ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร รายงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อตรวจสอบความเป็นมาในการออกเอกสารสิทธิ์ฉบับนี้ ว่าถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง