เก็บข้อมูลสภาพพื้นที่สำหรับนำร่องฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง จ.เพชรบุรี
  • 17 ส.ค. 2566
  • 89

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่สำหรับ ประกอบการวางแผนการศึกษาทดลองพื้นที่นำร่องในการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง บริเวณพื้นที่หลังแนวไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ระยะทาง 1,540 เมตร พื้นที่หลังแนวไม้ไผ่ประมาณ 34 ไร่ ทั้งนี้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ในการศึกษาทดลองฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งหลังแนวไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง