ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบน
  • 18 ส.ค. 2566
  • 233

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ดำเนินการเก็บข้อมูล และติดตั้ง data Temperature logger ที่ระดับความลึก 1 เมตร จากผิวหน้าน้ำทะเล เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร ปากแม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม และปากแม่น้ำบางตะบูน จ.เพชรบุรี ซึ่งผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กรมควบคุมมลพิษ, 2564 สำหรับข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลจาก data Temperature logger ระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม 2566 พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าอยู่ระหว่าง 28.458-35.055 °C จากการสำรวจเบื้องต้นยังไม่พบผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสอดคล้องกับ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ที่ได้คาดการณ์ว่าในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2566 ไม่แสดงแนวโน้มผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่อาจมีต่อการเกิดปะการังฟอกขาว ทั้งนี้ จะเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง