สำรวจสัณฐานชายหาด พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 16 ส.ค. 2566
  • 218

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่บริเวณหาดเขาขาด ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อสำรวจสัณฐานชายหาด ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยมีระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 2,000 เมตร กำหนดแนวสำรวจสัณฐานชายหาดทั้งหมด 18 แนว ผลการสำรวจเบื้องต้น พบว่า พื้นที่สำรวจมีความลาดชัน ชายหาดประมาณ 0 - 13 องศา มีความกว้างของหาดประมาณ 10 ถึง 40 เมตร เมื่อนำผลการสำรวจครั้งนี้เปรียบเทียบกับผลการสำรวจในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนมกราคม) พบว่า บริเวณหาดเขาขาดมีตะกอนสะสมเพิ่มมากขึ้นประมาณ 1,972 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะนำไปวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเล ความลาดชันชายหาด ความกว้างของหาด และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินความเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตฝั่งตะวันออกต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง