สำรวจข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 31 ส.ค. 2566
  • 157

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการสำรวจ ติดตาม และศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ผลกระทบจากโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประเภทกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่ง บริเวณหาดปราณบุรี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการสำรวจแนวชายฝั่งระยะทางประมาณ 10.00 กิโลเมตร  ดำเนินการสำรวจแล้วเสร็จระยะทางประมาณ 5.10 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นด้านทิศเหนือของชายหาด บริเวณเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ และบริเวณกึ่งกลางของชายหาด จากการสำรวจพบว่า เมื่อเปรียบเทียบเส้นแนวชายฝั่งกับเดือนมีนาคม 2566 ชายหาดทางด้านทิศเหนือมีการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่งเล็กน้อย มีการสะสมตัวของตะกอนทรายจำนวนมากและพบการกัดเซาะชายฝั่งเล็กน้อย บริเวณกึ่งกลางชายหาดไม่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่ง เนื่องจากเป็นโครงสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่งประเภทขั้นบันไดตลอดทั้งแนว โดยส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นโรงแรมและร้านอาหาร ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้จะนำกลับไปเป็นฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง