จัดกิจกรรมปลูกเสริมฟื้นฟูป่าชายเลน พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 1 ก.ย. 2566
  • 78

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง จัดกิจกรรมปลูกเสริมฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อความสมดุลและยั่งยืน โดยปลูกเสริมป่าชายเลนบริเวณบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ใช้กล้าไม้โกงกางใบใหญ่ จำนวน 300 ต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรฯ กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง