เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่ง พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 1 ก.ย. 2566
  • 280

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยส่วนวิศวกรรมชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการสำรวจ ติดตาม และศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ผลกระทบจากโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ประเภทกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่ง บริเวณหาดปราณบุรี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางแนวชายฝั่งทั้งหมด 10.00 กิโลเมตร โดยการสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจระยะทาง 4.90 กิโลเมตร จากบริเวณกึ่งกลางชายหาดถึงวนอุทยานท้าวโกษา จากการสำรวจพบว่า เมื่อเปรียบเทียบเส้นแนวชายฝั่งกับเดือนมีนาคม 2566 ชายหาดทางด้านทิศใต้มีการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่งเล็กน้อย มีการสะสมตัวของตะกอนทรายจนกระทั่งเป็นเนินทรายชายฝั่งขนาดเล็กหลายแห่ง มีการเพิ่มขึ้นของพืชชายหาดจำนวนมาก เช่น ผักบุ้งทะเล หญ้าลอยลม เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นโรงแรม ร้านอาหาร และพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะนำกลับไปเป็นฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่ง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง