ร่วมชี้แจงโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ตรัง
  • 3 ก.ย. 2566
  • 62

วันที่ 2 กันยายน 2566  รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วยนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายสมไชย เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 นายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 นายขยาย ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ผู้อำนวยการส่วนฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตและป่าชายเลนสำหรับชุมชน ณ มูลนิธิอันดามัน อ.เมือง จ.ตรัง ในโอกาสนี้ รรท.อทช. ได้พบปะพูดคุยและร่วมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตและป่าชายเลนสำหรับชุมชน โดยมีนายสมบูรณ์ คำแหง ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ กลุ่มอนุรักษ์ชุมชน คณะกรรมการป่าชายเลนสำหรับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ จังหวัดตรัง พังงา กระบี่ และสตูล เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงข้อมูล ถึงขั้นตอนในการจัดทำโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน รวมถึงขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตและป่าชายเลนสำหรับชุมชน ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจการเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตและป่าชายเลนสำหรับชุมชน ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง