ชี้แจงโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิตสำหรับชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี
  • 4 ก.ย. 2566
  • 65

วันที่ 3 กันยายน 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วยนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ลงพื้นที่ติดตามประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตสำหรับชุมชน และโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน ท้องที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีรพันธ์ พวงสุนทร ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายจิรยุทธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง นายสุมานพ แจ้งใจ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มอนุรักษ์​ทรัพยากรป่าชายเลน คณะกรรมการบริหารป่าชายเลนสำหรับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม จำนวน 52 คน ณ ที่ทำการป่าชายเลนสำหรับชุมชนบ้านคลองราง หมู่ที่ 2 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
ในโอกาสนี้ รรท.อทช. ได้พบปะทักทายและชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับชุมชน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 อีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง