จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 8 ก.ย. 2566
  • 322

วันที่ 7 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก นายประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) เป็นประธานเปิด กิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล (International Coastal Cleanup Day) ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะทะเล รู้จักหวงแหนท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป  ณ พื้นที่ชายหาดแพรกเมือง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการโรงแรม โรงพยาบาลชุมชนชายฝั่ง และนักเรียนในพื้นที่ จำนวนกว่า 200 คน ทั้งนี้ สามารถจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างได้ปริมาณทั้งสิ้น 952 กก. ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภท ขวดพลาสติก โฟม รองเท้า อุปกรณ์ประมง และขวดแก้ว เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง