ให้ความรู้ในโครงการพัฒนานิสิตให้มีจิตสำนึกสาธารณะ กิจกรรมการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการ จ.เพชรบุรี
  • 8 ก.ย. 2566
  • 341

วันที่ 7 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) พร้อมด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหัวหิน เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ แก่บุคลากร และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่งทะเล ในโครงการพัฒนานิสิตให้มีจิตสำนึกสาธารณะ กิจกรรมการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 62 คน ร่วมกันทำ กิจกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยช่วยกันเก็บขยะรอบบริเวณชายหาด และกิจกรรมการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำลูกปูม้า 1,000,000 ตัว และแมงดาทะเล ณ บริเวณชายหาดหัวหิน (สะพานปลา)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง