จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 8 ก.ย. 2566
  • 333

วันที่ 7 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ พื้นที่คลองโคกเคียน และชุมชนกาแลตาแป ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อลดขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศต่างๆ เช่น ระบบนิเวศป่าชายเลน ชายหาด แนวปะการังใต้ทะเล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักเรื่องผลกระทบของขยะที่มีผลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้กับประชาชนทั่วไป และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน เยาวชน ชุมชน ในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง สามารถจัดเก็บขยะได้ จำนวนทั้งสิ้น 859 กก. และทำการคัดแยกขยะตามหลัก icc ขยะที่เก็บได้มาก 3 อันดับแรกคือ แก้วพลาสติก ถุงพลาสติก และกล่องโฟม โดยมี นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาส ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทะเลนราธิวาส สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดนราธิวาส อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าพรุ นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 200 คน โดยขยะที่เก็บทั้งหมดได้ส่งมอบให้เทศบาลเมืองนราธิวาส นำไปกำจัดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง