ตรวจสอบกรณีพบแม่เพรียงทะเลขึ้นจากดิน พื้นที่ จ.สมุทรสงคราม
  • 12 ก.ย. 2566
  • 387

วันที่ 11 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ได้รับแจ้งเหตุจาก สำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) เรื่องพบแม่เพรียง หรือไส้เดือนทะเลขึ้นจากดินจำนวนมากในพื้นที่ชุมชนแสงไทย คลองกระซ้า วัดประทุมคณาวาส และวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา จึงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และเก็บข้อมูล  จำนวน 3 สถานี ดังนี้
1. วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อุณหภูมิน้ำ 30.7 ºC , ความเค็ม 0.7 ppt, pH ในน้ำ 7.41/ในดิน 6.5, DO 4.18 mg/l ไม่พบแม่เพรียง
2. โรงเรียนดรุณานุกูล อุณหภูมิน้ำ 31.6 ºC , ความเค็ม 1.3 ppt, pH ในน้ำ 7.53/ในดิน 5.5, DO 4.35 mg/l พบแม่เพรียงหรือไส้เดือนทะเลวงศ์ Nereidae ความหนาแน่น 45-134 ตัว/ตารางเมตร
3. วัดศรัทธาธรรม อุณหภูมิน้ำ 31.6 ºC , ความเค็ม 2.8 ppt, pH ในน้ำ 7.45/ในดิน 5.5, DO 4.24 mg/l ไม่พบแม่เพรียง
ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นโดยรวม พบค่า pH ค่อนข้างต่ำในช่วงฤดูฝน โดยแม่เพรียงหรือไส้เดือนทะเล  มีความสามารถเคลื่อนที่ และว่ายน้ำได้ กินซากสารอินทรีย์เป็นอาหาร จึงมีบทบาทเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ตามธรรมชาติ และเป็นอาหารให้สัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่กว่า มักพบอาศัยอยู่บริเวณดินที่มีสารอินทรีย์สูง เช่น บริเวณป่าชายเลน และจากการสำรวจยังไม่พบผลกระทบต่อสัตว์น้ำในพื้นที่  และสอบถามชุมชน พบว่า เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเป็นประจำในพื้นที่ดังกล่าว และจะกลับสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้จะมีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง