จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อทบทวนแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ พื้นที่ จ.กระบี่
  • 15 ก.ย. 2566
  • 41

วันที่ 14 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อทบทวนแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ บริเวณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยมีนายชาร์ บวรธนกุล ปลัดอำเภอเกาะลันตา เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมประชุม รวม 54 คน ประกอบด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนชุมชนชายฝั่ง องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการและประชาชนทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการ/แนวทางในการอนุรักษ์ จัดการพะยูนและแหล่งหญ้าทะเล โดยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา รวบรวม และประเมินศักยภาพความเหมาะสม ซึ่งได้ดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้ มาประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ นำมาปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล จำนวน 2,000 ต้น บริเวณหาดเจ้าอูฐ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงคืนความสมบูรณ์ของหญ้าทะเลให้กับพะยูนอีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง