จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล พื้นที่ จ.สงขลา
  • 16 ก.ย. 2566
  • 54

วันที่ 15 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2566 (International Coastal Cleanup Day 2023) ณ พื้นที่ชายหาดบ่อหูด ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะทะเล รู้จักหวงแหนท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวน 450 คน ทั้งนี้ สามารถจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างได้ปริมาณทั้งสิ้น 118 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภททั่วไป ได้แก่ ไฟแช็ค หลอดดูด ฝาขวด ขวดพลาสติก และถุงก๊อบแก๊บ เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง