จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 17 ก.ย. 2566
  • 269

วันที่ 16 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับจังหวัดปัตตานี เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เทศบาลตำบลปะนาเระ ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะวันชายหาดสากล ประจำปี 2566 (International Coastal Cleanup Day 2023) ณ พื้นที่ชายหาดปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากนายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ปัจจุบัน ปัญหาขยะในทะเลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทางทะเล จึงได้เกิดการรวมพลังจิตอาสาทั่วโลกร่วมทำความสะอาดและเก็บขยะชายหาด ในวันเก็บขยะชายฝั่งสากล หรือ International Costal Cleanup (ICC Day) โดยจัดพร้อมกันทั่วโลก ทุกวันเสาร์ที่ 3 ในเดือนกันยายน ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่รักษ์ชายหาดและทะเลให้มากขึ้น และรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะทะเลตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเล ทั้งนี้ สามารถจัดเก็บขยะ จำนวนทั้งสิ้น 693 กิโลกรัม และทำการคัดแยกขยะตามหลัก ICC ขยะที่เก็บได้ 3 อันดับแรก คือ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก และกล่องโฟม โดยขยะที่เก็บได้ทั้งหมดส่งมอบให้เทศบาลตำบลปะนาเระนำไปกำจัดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง