จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล พื้นที่ จ.นราธิวาส
  • 18 ก.ย. 2566
  • 251

วันที่ 17 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เทศบาลเมืองตากใบ ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะวันชายหาดสากล ประจำปี 2566 (International Coastal Cleanup Day 2023) ณ พื้นที่ชายหาดเกาะยาว ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยได้รับเกียรติจากนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓oo คน ปัจจุบัน ปัญหาขยะในทะเลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทางทะเล จึงได้เกิดการรวมพลังจิตอาสาทั่วโลกร่วมทำความสะอาดและเก็บขยะชายหาด ในวันเก็บขยะชายฝั่งสากล หรือ International Costal Cleanup (ICC Day) โดยจัดพร้อมกันทั่วโลก ทุกวันเสาร์ที่ 3 ในเดือนกันยายน ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่รักษ์ชายหาดและทะเลให้มากขึ้น และรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะทะเลตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเล ทั้งนี้ สามารถจัดเก็บขยะ จำนวนทั้งสิ้น 325 กิโลกรัม และทำการคัดแยกขยะตามหลัก ICC ขยะที่เก็บได้ 3 อันดับแรก คือ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และเศษโฟม โดยขยะที่เก็บได้ทั้งหมดส่งมอบให้เทศบาลเมืองตากใบนำไปกำจัดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง