จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล พื้นที่ จ.พัทลุง
  • 19 ก.ย. 2566
  • 152

วันที่ 18 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2566 (International Coastal Cleanup Day 2023) ณ บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก นายโรม สุขใส รองนากยกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย เป็นประธานเปิดกิจกรรม การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะทะเล รู้จักหวงแหนท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวน ๑๕๐ คน ทั้งนี้ สามารถจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างได้ปริมาณทั้งสิ้น 138 กก. ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภททั่วไป ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว และแก้วพลาสติก เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง