จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล พื้นที่ จ.สตูล
  • 19 ก.ย. 2566
  • 242

วันที่ 18 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง)  ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สตูล จัดกิจกรรมเก็บขยะ ICC (วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล International Coastal Cleanup Day) ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะทะเล โดยมี นายณรงค์ หนูเนียม นายอำเภอทุ่งหว้า ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนบ้านขอนคลาน  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูล หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะหลีเป๊ะ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูล ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสตูล  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่าย ทสม.จังหวัดสตูล จำนวน 180 คน ทั้งนี้จัดเวที เสวนา เรื่อง เราจะร่วมอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล บนผืนแผ่นดินอุทยานธรณีโลกสตูล กันอย่างไร นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. นายกสมาคมประมงพื้นบ้านตำบลขอนคลาน ประธานธนาคารปูม้าจังหวัดสตูล บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การคัดแยก การทำบันทึกข้อมูลขยะ และร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาด สวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (หาดราไว) ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล จำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card ขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 569 กิโลกรัม ขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ขวดแก้ว โฟมก้อน รองเท้า ขวดพลาสติกอื่นๆ และขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) พร้อมประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ลดปริมาณ ผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเล ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง