สำรวจพื้นที่การจัดวางทุ่นผูกจอดเรือ พื้นที่เกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต
  • 20 ก.ย. 2566
  • 316

วันที่ 19 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ปฏิบัติงานโครงการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรทางทะเล จ.ภูเก็ต ติดตามเฝ้าระวังการคุกคามทรัพยากรและผลกระทบของระบบนิเวศทางทะเล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเข้าสำรวจพื้นที่การจัดวางทุ่นผูกจอดเรือ บริเวณเกาะไม้ท่อน ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ร่วมกับศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน สำหรับให้ความเห็นประกอบในการพิจารณาการขออนุญาตมีหรือวางทุ่นหรือเครื่องสำหรับผูกจอดเรือ จากการตรวจสอบพบว่าในการวางทุ่นลอยน้ำและพิกัดวางสมอ เมื่อน้ำทะเลลงต่ำสุด ไม่มีผลกระทบต่อปะการังในพื้นที่ดังกล่าว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง