ร่วมกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล จ.สมุทรสงคราม
  • 21 ก.ย. 2566
  • 57

วันที่ 20 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) เข้าร่วมโครงการบริหารขยะทะเลจากชุมชนชายฝั่ง จ.สมุทรสงคราม โครงการชุมชนชายฝั่งที่ได้รับงบเงินอุดหนุน กิจกรรม รณรงค์ลดขยะทะเลและการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี และกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล ( International Coastal Cleanup Day ) ประจำปี พ.ศ.2566 บริเวณพื้นที่ดอนหอยหลอด ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม มีนางสุภาพ คงรักษา ประธานกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูดอนหอยหลอด บ้านฉู่ฉี่ เป็นประธาน ผู้แทน สมาชิกกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่งบ้านฉู่ฉี่ สมาชิกอสทล.กลุ่มบางจะเกร็ง อสม. ผู้นำและสมาชิกกลุ่มชุมชนบ้านฉู่ฉี่ ทสม. ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การประชุมคณะทำงาน การให้ความรู้เรื่องขยะทะเล ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะ การคัดแยกขยะ และการสรุปผลกิจกรรม พร้อมทั้งจัดเก็บขยะ ได้ทั้งสิ้น 600 กิโลกรัม 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง