ตรวจสภาพป่าตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า จ.ปัตตานี
  • 21 ก.ย. 2566
  • 66

วันที่ 20 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่าตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และ 11 พฤษภาคม 2564 (กรณีส่วนราชการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบานา จำนวน 14 โครงการ ในพื้นที่ ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ประกอบด้วย อาคารขายสินค้า (แหลมนก) ก่อสร้างโรงยิม อาคารสำนักงาน ปรับภูมิทัศน์บ้านแหลมนก ก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ ก่อสร้างศูนย์ฯเด็กเล็กบ้านแหลมนก และถนน จำนวน 8 สาย โดยมีนายช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เป็นผู้นำชี้แนวเขต

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง