จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและกำหนดพื้นที่จัดสร้างแหล่งทรัพยากรทางทะเล (ปะการังเทียม) จ.ปัตตานี
  • 23 ก.ย. 2566
  • 63

วันที่ 22 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่ ต.แหลมโพธิ์ ณ ที่ทำการชมรมประมงพื้นบ้านปาตาบูดี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและกำหนดพื้นที่จัดสร้างแหล่งทรัพยากรทางทะเล (ปะการังเทียม) โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาตำบลและชมรมประมงพื้นบ้านปาตาบูดี เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันกำหนดจุดวางปะการังเทียมเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในพื้นที่ ต.แหลมโพธิ์ และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลได้อย่างสูงสุดและยั่งยืน ผลการประชุมปรากฏว่า ชาวบ้านเห็นชอบและต้องการให้มีวางปะการังเทียมเพิ่มเติมจำนวน 500 แท่ง และได้ร่วมกันกำหนดพิกัดจุดวางปะการังเทียมเพื่อดำเนินการจัดวางในขั้นตอนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง