พบปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 26 ก.ย. 2566
  • 248

วันที่ 25 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ได้รับแจ้งเรื่องพบน้ำทะเลมีสีเขียวบริเวณหาดชะอำ จ.เพชรบุรี จากนายปัญญา พุ่มเจริญ ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านคลองเทียน จ.เพชรบุรี จึงทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเล จ.เพชรบุรี โดยตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน และวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืช จำนวน 3 สถานี ได้แก่ หาดเจ้าสำราญ หาดชะอำ และหาดค่ายพระรามหก สำรวจเบื้องต้นพบสีน้ำทะเลมีลักษณะสีเขียวจางๆ สอบถามชาวบ้านในพื้นที่พบว่าเกิดน้ำทะเลเป็นสีเขียวเป็นเวลา 2-3 วันที่ผ่านมา ซึ่งไม่พบการตายของสัตว์น้ำในพื้นที่ ผลการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน (ช่วงน้ำทะเลขึ้น) พบช่วงค่า ดังนี้
     - อุณหภูมิน้ำ 31.4 -34.0 องศาเซลเซียส
      -pH 7.80 - 8.19
     - ความเค็ม 28.1 - 29.1 ppt
     - ออกซิเจนละลายน้ำ  5.46 - 6.81 mg/l
     - พบซากเซลล์แพลงก์ตอนพืชชนิด Noctiluca scintillans (เซลล์แตกไม่สามารถนับจำนวนได้) บริเวณหาดชะอำ และหาดค่ายพระรามหก  ซึ่งในกระบวนย่อยสลายของซากแพลงก์ตอน จะส่งผลต่อการลดลงของออกซิเจนในน้ำ 
            โดยรวมปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ ประเภทที่ 4 เพื่อนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน จะดำเนินการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง