จัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายหน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน พื้นที่ จ.สมุทรสาคร
  • 1 ต.ค. 2566
  • 195

วันที่ 30 กันยายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายภาคีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน Save Marine for my Life โดยมีเป้าหมาย คือ ชุมชน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน นักเรียน ซึ่งภายในโครงการมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและบทบาทหน้าที่ของภาคประชาชนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การสาธิตการจัดเก็บขยะทางทะเลโดยใช้เรือจัดเก็บขยะ กิจกรรมจัดเก็บขยะพื้นที่ป่าชายเลน การปฏิบัติการตรวจตราป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปลูกไม้ป่าชายเลน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 180 คน 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง