พบน้ำทะเลเปลี่ยนสีพื้นที่ทะเล จ.สมุทรสาคร
  • 19 ต.ค. 2566
  • 275

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ได้รับแจ้งจากเครือข่ายชายฝั่งทะเล เรื่องพบน้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีแดง พบปลาลอยหัว และตายในพื้นที่ชายฝั่งทะเลกาหลง และโคกขาม เมื่อ1-2 วันที่ผ่านมา จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่ได้รับแจ้งและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 6 จุด ได้แก่ ชายทะเลนาโคก (โรงกุ้ง) ชายทะเลรางจันทร์ ชายทะเลกาหลง ชายทะเลเขตห้ามล่า ชายทะเลบางกระเจ้า และปากแม่น้ำท่าจีน โดยทำการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน และเก็บตัวอย่างน้ำทะเล เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืช ผลการตรวจสอบไม่พบปลาตายและลอยหัว พบน้ำเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแดงคล้ำในพื้นที่ชายทะเลกาหลง และตรวจพบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอม สกุล Nitzschia sp. ในพื้นที่ดังกล่าว ส่วนปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ 2564 ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยง (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) ยกเว้นปากแม่น้ำท่าจีน พบค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเล มีช่วงค่า ดังนี้ อุณหภูมิน้ำ 30.7-31.7 องศาเซลเซียส, ความเค็ม 20.1-25 ppt, pH 7.4-7.83, DO 0.59-5.66 mg/l ทั้งนี้ทางศวทบ. จะดำเนินการติดตามเฝ้าระวัง และจัดทำรายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และกลุ่มเครือข่ายชายฝั่ง เพื่อรับทราบและเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง