สำรวจสถานภาพชายฝั่ง จ.จันทบุรี
  • 1 พ.ย. 2566
  • 321

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ระบบหาดเกาะเปริด-บางชัน (T1E017) ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่ชายฝั่ง พร้อมบันทึกภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) โครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ระยะทางไม้ไผ่ 2,500 เมตร ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าบริเวณดังกล่าวมีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นตลอดแนว ซึ่งมีอายุการปักมากกว่า 3 ปี พบไม้ไผ่มีการชำรุดเสียหายกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง