สำรวจสถานภาพชายฝั่ง จ.พังงา
  • 1 พ.ย. 2566
  • 387

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่ชายฝั่ง พร้อมบันทึกภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในพื้นที่ จ.พังงา จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ม.3 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระยะทางตามแนวชายฝั่ง 508 เมตร ซึ่งอยู่ในระบบหาดเกาะคอเขา (T7D190) เบื้องต้นไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่  มีโครงสร้างเขื่อนหินทิ้งตลอดแนว และโครงการเสริมทรายเพื่อป้องกันการกัดเซาะบริเวณเขาหลักถึงแหลมปะการัง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ระยะที่ 1 ของกรมเจ้าท่า ระยะทางตามแนวชายฝั่ง 1,920 เมตร ซึ่งอยู่ในระบบหาดคึกคัก (T7D195) พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ ระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 200 เมตร มีโครงสร้างกำแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรง ประเภทลาดเอียง และเขื่อนหินทิ้งในพื้นที่โครงการ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง