จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล พื้นที่ จ.สมุทรสงคราม
  • 1 พ.ย. 2566
  • 252

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) จัดกิจกรรมเก็บขยะร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของขยะในพื้นที่ชุมน้ำดอนหอยหลอด ครั้งที่ 3/2566 ภายใต้โครงการ Implementing the Strategic Action Programme for the South China Sea and Gulf of Thailand (SCS SAP) ณ บริเวณหน้าศาลกรมหลวงชุมพร (ดอนหอยหลอด) ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม มีนายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ มีหน่วยงานราชการจังหวัดสมุทสงคราม กลุ่มชุมชนชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะครูนักเรียน ร่วมกิจกรรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะชายฝั่งทะเล สร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกของชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพื้นที่ เรื่องการช่วยกันป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชนในการบริหารจัดการขยะ และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 85 คน จัดเก็บขยะรวมทั้งสิ้น 775 กิโลกรัม พร้อมทั้งดำเนินการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ปริมาณขยะ 5 อันดับแรก ดังนี้ ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ถ้วย/จาน (พลาสติก) หลอด ขยะอื่นๆ โดยได้ขอความอนุเคราะห์ ให้เทศบาลตำบลบางจะเกร็งเพื่อนำขยะทะเล ไปกำจัดตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง