สำรวจสภาพพื้นที่ชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 2 พ.ย. 2566
  • 290

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ระบบหาดหาดทับสะแก (T5D088) ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่ชายฝั่ง พร้อมบันทึกภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) พื้นที่ดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้านทุ่งประดู่ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1,375 เมตร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพือเป็นข้อมูลสนับสนุนการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเสนอเข้าสู่การพิจารณา จากการสำรวจเบื้องต้นพบการกัดเซาะชายฝั่งทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ดำเนินโครงการ ระยะทางประมาณ 600 เมตร สาเหตุการกัดเซาะเกิดจากการเลี้ยวเบนของคลื่นบริเวณจุดสิ้นสุดโครงสร้างโครงการเขื่อนกันคลื่นของกรมเจ้าท่า มีผลทำให้ความสมดุลของตะกอนทราย บริเวณดังกล่าวถูกทำลายอย่างรุนแรงนอกจากนี้พบว่าบริเวณทิศเหนือพื้นที่ดำเนินโครงการฯ มีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประเภทเขื่อนกันคลื่นและบริเวณท้ายโครงการฯ มีกำแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรง (Vertical Seawall)  ซึ่งยังคงสภาพไม่ชำรุดเสียหาย อีกทั้ง ประชาชนในพื้นที่ยังใช้ประโยชน์หาดทรายบริเวณโครงการฯในการจอดเรือประมงขนาดเล็ก 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง