สำรวจสถานภาพชายฝั่ง จ.จันทบุรี
  • 2 พ.ย. 2566
  • 300

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่ชายฝั่ง พร้อมบันทึกภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำหรับนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในพื้นที่ จ.จันทบุรี จำนวน  2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณระบบหาดบางกะไชย (T1G021) ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ระยะทางไม้ไผ่ 1,500 เมตร ของกรม ทช. จากการสำรวจเบื้องต้นไม่พบโครงสร้างในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนขนาดเล็กบริเวณด้านหน้าแนวป่าชายเลน 2. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณระบบหาดพังราด-ประแส (T1H026) หมู่ที่ 8 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ระยะทาง 156 เมตร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จากการสำรวจเบื้องต้นพบปัญหาการกัดเซาะในบริเวณที่ยังไม่มีโครงสร้างป้องกันและพบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะซึ่งเป็นการใช้แผ่นคอนกรีตวางเรียงเป็นหินทิ้งบริเวณแนวชายฝั่งและการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น โดยโครงสร้างดังกล่าวมีการชำรุดเสียหายค่อนข้างมาก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง